Golf Club Liberec, s.r.o. - Homepage

Podmínky klubu

Stanovy Golf Clubu Liberec | kompletní znění

Čl.1 / Název a sídlo

Golf club Liberec je dobrovolným občanským sdružením, sdružujícím své členy k pěstování a rozvíjení golfové hry a zastupování jejich sportovních zájmů ve vztahu k orgánům a organizacím v ČR i zahraničí. Sídlem Golf Club Liberec je Liberec.

Čl. 2 / Činnost

Golf club Liberec zejména:
1. vytváří podmínky pro organizování sportovní činnosti, vypisuje soutěže a turnaje, účastní se svými členy klubové a státní reprezentace ve všech kategoriích, zastupuje zájmy svým členů ve vztahu k jiným subjektům.
2. vytváří technicko-organizační a materiální předpoklady pro zajištění golfové hry na vlastních sportovních zařízeních.
3. hospodaří s majetkem Golf Club Liberec.
4. vyvíjí hospodářskou činnost spočívající zejména v zajišťování těchto služeb:
poskytování volných hracích a tréningových kapacit na libereckém golfovém hřišti včetně doplňkových služeb
výuková a trenérská činnost
propagace domácích a zahraničních výrobků a firem na libereckém golfovém hřišti, resp. Na tištěných a jiných materiálech.

Čl.3 / Členství

1. Řádným členem Golf club Liberec se může stát každá osoba starší 15 let, která projeví zájem o členství, která podáním přihlášky vysloví souhlas se stanovami a cíly Golf club Liberec, která se zaváže dodržovat stanovy, usnesení valných hromad Golf club Liberec, zásady sportovní a golfové etiky a která uhradí stanovený vstupní poplatek. O termínu přijetí za řádného člena Golf club Liberec rozhoduje výbor Golf club Liberec. Děti do 15 se mohou stát řádnými členy Golf club Liberec za stejných výše uvedených podmínek, zároveň s písemným souhlasem jejich zákonných zástupců.
2. Valná hromada Golf club Liberec má právo jmenovat čestné členy Golf club Liberec.
3. Členství v Golf club Liberec zaniká:
ˇ Zánikem občanského sdružení Golf club Liberec
ˇ Vystoupením člena z Golf club Liberec
ˇ Nezaplatí-li člen valnou hromadou Golf club Liberec schválený roční příspěvek do 31.6. příslušného kalendářního roku
ˇ Vyloučením člena z Golf club Liberec
ˇ Úmrtím člena
4. Vystoupení z Golf club Liberec je možné jen ke konci kalendářního roku. Písemné prohlášení o vystoupení z Golf club Liberec musí člen doručit Golf club Liberec nejméně dva měsíce před tímto datem.
5. Člen Golf club Liberec může být vyloučen z Golf club Liberec v případě že:
ˇ Po dobu nejméně jednoho roku neplní své členské povinnosti
ˇ Hrubým způsobem poruší své členské povinnosti
6. Člen Golf club Liberec může být vyloučen z Golf club Liberec jen rozhodnutím valné hromady Golf club Liberec, která přijala minimálně dvoutřetinová většina členů přítomných na valné hromadě Golf club Liberec.

Čl.4 / Práva a povinnosti členů

1. Členové Golf club Liberec jsou oprávněny zejména:
ˇ Účastnit se valných hromad Golf club Liberec
ˇ Být navrženi a voleni do orgánů Golf club Liberec, jsou-li starší 18 let
ˇ Účastnit se sportovních a kulturně společenských akcí pořádaných Golf club Liberec při splnění podmínek stanovených pro účast
ˇ Předkládat připomínky a podněty k činnosti orgánů Golf club Liberec
2. Členové Golf club Liberec jsou povinni zejména:
ˇ dodržovat stanovy, usnesení valných hromad Golf club Liberec a zásady sportovní a golfové etiky.
ˇ Plnit úkoly vyplývající z usnesení orgánů Golf club Liberec
ˇ Platit roční členské příspěvky ve výši a podmínek stanovených usneseními orgánů Golf club Liberec
ˇ Podrobit se rozhodnutím orgánů Golf club Liberec ve sportovně technických otázkách
ˇ Chránit majetek Golf club Liberec před zničením, zcizením aj.
ˇ Svým jednáním a chováním přispívat k plnění cílů Golf club Liberec, vytváření podmínek pro rozvoj golfu, dodržovat kázeň

Čl.5 / Orgány

Orgány Golf club Liberec jsou:
1. Prezident Golf club Liberec
2. Valná hromada Golf club Liberec
3. Výbor Golf club Liberec
4. Revizní komise Golf club Liberec

Čl. 6 / Volené orgány

Orgány Golf club Liberec, které volí valná hromada Golf club Liberec a které jsou valné hromadě Golf club Liberec odpovědny, jsou prezident Golf club Liberec, výbor Golf club Liberec a revizní komise Golf club Liberec.

Čl.7 / Valná hromada

1. Valná hromada Golf club Liberec je nejvyšším orgánem Golf club Liberec. Valnou hromadu písemně svolává výbor Golf club Liberec ve svém sídle v Liberci jeden krát ročně nebo pokud o svolání požádá písemně více než polovina členů Golf club Liberec.
2. Valná hromada Golf club Liberec určuje základní směry rozvoje Golf club Liberec. Do jejich pravomocí patří zejména:
ˇ Schvaluje stanovy Golf club Liberec, jejich změny a doplňky
ˇ Volí prezidenta Golf club Liberec, členy výboru Golf club Liberec a členy revizní komise Golf club Liberec
ˇ Schvaluje vnitřní směrnice a řády pro činnost Golf club Liberec
ˇ Projednává a schvaluje zprávu o činnosti Golf club Liberec v předcházejícím období
ˇ Projednává a schvaluje zásady hospodářské činnosti Golf club Liberec na období příští
ˇ Schvaluje vyloučení členů z Golf club Liberec v souladu s ustanovením čl. 3. odst.3
3. Valná hromada Golf club Liberec je usnášeníschopná, je-li přítomno více jak1/2 řádných členů Golf club Liberec s hlasovacím právem, tj. starších 18 let.
4. 4.Valná hromada Golf club Liberec přijímá své rozhodnutí souhlasnými hlasy nadpoloviční většiny přítomných členů Golf club Liberec s hlasovacím právem tj. starších 18 let

Čl.8 / Prezident

1. 1 Prezident je představitel Golf club Liberec a zároveň členem výboru Golf club Liberec. Do jeho pravomocí patří zejména:
ˇ Zastupovat Golf club Liberec při jednání s českými i zahraničními subjekty
ˇ Řídit a kontrolovat činnost výboru Golf club Liberec
ˇ Vystupovat jako statutární zástupce Golf club Liberec
ˇ Přenášet svoje pravomoci na ostatní členy výboru Golf club Liberec
2. Svoji činnost prezidentem Golf club Liberec opírá o usnesení valných hromad Golf club Liberec a rozhodnutí výboru Golf club Liberec

Čl. 9 / Výbor

1. Výbor je řídícím orgánem Golf club Liberec. Svoje rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou souhlasných hlasů všech členů Golf club Liberec. Prezident Golf club Liberec má právo hlasovat jako poslední.
2. Výbor Golf club Liberec se řídí usnesením valných hromad Golf club Liberec.
3. Výbor stanovuje výši veškerých poplatků a členských příspěvků na období do příští valné hromady

Čl. 10 / Revizní komise

1. Revizní komise je revizním orgánem odpovědným výhradně valné hromadě Golf club Liberec
2. Revizní komise je povinná provést řádnou kontrolu hospodaření Golf club Liberec minimálně jednou ročně a jejími výsledky seznámit výbor Golf club Liberec
3. Počet členů revizní komise schvaluje výbor Golf club Liberec

Čl. 11 / Majetek, zásady hospodaření

1. Zdrojem nově nabývaného majetku Golf club Liberec jsou:
ˇ Roční členské příspěvky, klubové a hráčské poplatky
ˇ Příjmy ze sportovní činnosti
ˇ Příjmy z hospodářské činnosti
ˇ Jiné příjmy
2. Golf club Liberec hospodaří na základě ročních rozpočtů v souladu s obecně platnými předpisy s cílem chránit svůj majetek, sportovní a hospodářskou činnost Golf club Liberec a zájmy svých členů

Čl. 12 / Právní postavení

1. Golf club Liberec je samostatnou právnickou osobou ve smyslu zákona 83/1990 Sb v platném znění
2. Jménem klubu jedná prezident Golf club Liberec nebo jím pověřený člen výboru Golf club Liberec
3. K platnosti právního úkonu za Golf club Liberec je potřeba podpisu statutárního zástupce Golf club Liberec

Čl. 13 / Závěrečná ustanovení

1. Tyto stanovy Golf club Liberec jsou závazné pro všechny členy Golf club Liberec. Mohou být měněny pouze usnesením valné hromady Golf club Liberec
2. O zániku Golf club Liberec může rozhodnout pouze valná hromada Golf club Liberec, která také rozhoduje o právním nástupnictví a způsobu likvidace